SAMEN NATUURLIJK BETER

Onder de naam SAMEN NATUURLIJK BETER heeft SNB een ondernemingsplan met de strategie voor de periode 2021-2026 opgesteld.

Het plan bestaat uit drie strategische sporen:

Excellente dienstverlener

We zorgen voor een solide bedrijfsvoering en organisatie om de waterschappen excellente dienstverlening te garanderen. Intensief samenwerken met de waterschappen is belangrijk, omdat de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde zuiveringsslib de prestaties van onze slib­verbrandings­installatie bepalen. SNB ziet excellente dienstverlening als hoeksteen van haar strategische beleid. De andere twee sporen bouwen voort op deze hoeksteen.

Duurzame ketenbouwer

SNB zet in op het uitbouwen van haar activiteiten in de slibketen en probeert die keten verder te verduurzamen. De eerste prioriteit hierin is het terugwinnen van grondstoffen, met name het hergebruik van fosfaat uit zuiveringsslib. Ook verkennen we de mogelijkheid om de robuustheid van de afvalwater- en slibketen te versterken door het vergroten van de slibverwerkings­capaciteit.

Innovatieve scout

De focus van onze strategie ligt op de periode 2021-2026. Maar we kijken natuurlijk ook verder. SNB ziet diverse innovaties in de afvalwater- en slibketen, die van grote invloed kunnen zijn op de slibverwerking op langere termijn. Die kunnen in de toekomst leiden tot een verbreding of verlegging van onze activiteiten. SNB zal niet aarzelen om keuzes te maken. Om hier tijdig op in te kunnen spelen, blijven we de ontwikkelingen verkennen en participeren we actief in de meest kansrijke innovaties.