We willen zo weinig mogelijk CO2 uitstoten

SNB heeft als doel de verwerking van zuiveringsslib CO2-neutraal te laten plaatsvinden, om zo bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Hoe bereiken we dit? We halen hernieuwbare energie uit het zuiveringsslib, we zetten in op zonne-energie en we zoeken naar alternatieven in de bedrijfsvoering om de CO2 voetafdruk verder te verlagen. Bijvoorbeeld door het slibtransport nog meer op biodiesel te laten rijden. Ook overwegen we bomen aan te planten om geheel CO2 neutraal te worden.

Verzuring

De uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en ammoniak (NH3) draagt bij aan de verzuring van het milieu. Deze emissies worden continu gemeten. Er wordt minder dan 1% van het stikstof dat in het zuiveringsslib aanwezig is naar de lucht uitgestoten, maar dan nog gaat het wel om een aanzienlijke hoeveelheid.

We hebben de afgelopen jaren de stikstofuitstoot al verminderd door de verbrandingsovens aan te passen, maar zeker ook vanwege de landelijke stikstofproblematiek zoeken we naar verdere innovaties. In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar het rendement van de rookgaswassers. Het lijkt erop dat een aanpassing kan zorgen voor een verdere verlaging van de uitstoot.

CO2 uitstoot per ton verwerkt zuiveringsslib