Monoverbranding heel effectief

Monoverbranding is namelijk heel effectief om de in het zuiveringsslib aanwezige milieubelastende stoffen zoals zware metalen, microplastics, ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën, hormonen en medicijnresten definitief uit de afvalwater- en slibketen te verwijderen.

Alle reststoffen uit het verwerkingsproces worden voor maar liefst 97% weer ingezet als herbruikbare grondstoffen. Daarnaast wordt onder meer CO2 hergebruikt door een buurbedrijf. Verder onderzoeken we hoe het waardevolle fosfaat uit vliegas optimaal hergebruikt kan worden als grondstof voor kunstmest. Ook analyseren we of ons afvalwater weer is om te zetten naar proceswater.

Van reststof naar asfalt, betontegel, soda en kunstmest

Tijdens het verbrandingsproces ontstaan er reststoffen. Deze reststoffen worden voor circa 97% ingezet als grondstoffen of als vervangers van grondstoffen in asfalt, betontegels, soda en kunstmest. Het waardevolle nutriënt fosfaat wordt en kan hergebruikt worden als grondstof voor kunstmest. Daarmee levert SNB een bijdrage in het sluiten van de fosfaatketen en het beperken van de afhankelijkheid van import van fosfaat. Deze bijdrage wil SNB samen met andere slibverwerkers en ketenpartners in de komende jaren verder vergroten.

Verbranding voorkomt dat verontreinigingen terug komen in het milieu

Verbranding van zuiveringsslib voorkomt dat verontreinigen die in het zuiveringsslib aanwezig zijn, voor milieuschade kunnen zorgen. Deze verontreinigingen worden vernietigd. Het gaat dan met name om organische verontreinigingen in de vorm van bijvoorbeeld PAC’s, dioxines en PCB’s, maar ook om het afbreken van hormonen, medicijnresten en microplastics. We moeten ervan uitgaan dat slib nu nog onbekende stoffen bevat, waarvan we de effecten op mens en milieu nog niet kennen. Verbranding van deze slibverontreinigingen garandeert effectieve verwijdering ervan uit de water- en voedselketen.

Bijdrage aan de circulaire economie

Zo draagt SNB bij aan de circulaire economie, ondanks dat energie uit verbranding wordt beschouwd als onderdeel van de lineaire economie. In onderstaande afbeelding is dat samengevat door een relatie te leggen tussen de verschillende elementen en de ladder van Lansink.

We kijken naar toekomstige alternatieven

Toch kijkt SNB ook naar andere en innovatievere verwerkingstechnieken die mogelijk in de toekomst een beter alternatief kunnen zijn voor monoverbranding. SNB neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om kennis te delen met de ketenpartners om zoveel mogelijk al bij de bron hergebruik en nuttige toepassingen te blijven ontwikkelen, implementeren en verbeteren.

SNB werkte ook in 2019 aan het verlagen van haar milieubelasting

Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en energieterugwinning zijn we goed op weg om een circulaire economie te realiseren.