Beheersbaarheid slibverwerking en -aanvoer

Een belangrijk aandachtspunt voor 2020 is, net als in voorgaande jaren, om gezamenlijk met de aandeelhouders de slibproductie en -aanvoer naar SNB beheersbaar te krijgen en te houden. Daarnaast blijft SNB zich samen met de waterschappen en collega-verwerkers inspannen om te komen tot een robuuste afvalwater- en slibketen. De afgelopen jaren hebben geleerd dat een robuuste keten van belang is om de continuïteit in het zuiveren van afvalwater en het verwerken van zuiveringsslib te waarborgen. SNB zet daarom in op het creëren van ruimte in de huidige verwerkingscapaciteit en het aanhouden van een calamiteitenopslag om fluctuaties en verstoringen in de ketens op te kunnen vangen.

Innovatie

SNB werkt in 2020 verder aan het realiseren van haar innovatieagenda, waarbij vooral de focus zal liggen op het maken van definitieve keuzes om te komen tot fosfaatterugwinning.

Toekomst strategie

In 2019 heeft SNB samen met haar belanghebbenden diverse analyses uitgevoerd. Deze analyses vormen de basis voor een strategie. Dit moet uiteindelijk resulteren in een ondernemingsplan voor de periode 2021-2026. Gezien de huidige dynamiek in de markt wil SNB zich goed voorbereiden op de toekomst en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich in de komende jaren zeker zullen voordoen op allerlei gebieden in de afvalwater- en slibketen. In 2020 zal SNB dit plan presenteren en implementeren in de organisatie.

Coronapandemie

In 2020 is Nederland getroffen door een uitbarsting van het nieuwe Coronavirus dat grote impact heeft op de maatschappij. SNB heeft haar bedrijfscontinuïteitsplan ingesteld om de effecten van de pandemie op de bedrijfsvoering te minimaliseren. Er zijn onder andere maatregelen getroffen ten aanzien van beschermen van het eigen personeel, het zekerstellen van de aanvoer van zuiveringsslib, de aanvoer van hulpstoffen en de afvoer van reststoffen, en het implementeren van terugvalmogelijkheden, mochten voorgaande maatregelen onvoldoende effectief zijn. Met de genomen maatregelen verwacht SNB niet dat de pandemie grote negatieve effecten heeft op de bedrijfsvoering.

Ten slotte

Wat gaat ons de toekomst brengen?