Het nieuwe ondernemings­­plan van SNB

SNB heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld waarmee het inspeelt op de eisen van deze tijd en de ontwikkelingen in de toekomst. Drie strategische sporen geven daarbij richting.

Mens en natuur beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken; dat is de missie van SNB. Als een van de grootste slibverwerkers in Nederland verwerkt SNB het zuiveringsslib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater in de riool­water­zuiverings­installaties van de waterschappen.

Optimale verwerking betekent voor ons dat we continu zuiveringsslib verwerken, waarbij we de positieve stoffen in het zuiveringsslib hergebruiken en de negatieve stoffen verwijderen uit het milieu, en dat tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten. Continu verwerken houdt in dat onze verwerking van zuiveringsslib solide verloopt, zodat wij onze waterschappen maximaal kunnen ontzorgen. Hergebruik betekent dat de aanwezige energie en grondstoffen in het zuiveringsslib maximaal worden terug­gewonnen. Verwijderen richt zich op het onttrekken uit het milieu of het vernietigen van aanwezige stoffen in het zuiveringsslib, zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics. Dit doen we tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten, waarbij we ernaar streven de ketenkosten voor onze waterschappen zo laag mogelijk te houden.

Er is veel in beweging in de afvalwater- en slibketen in Nederland. Denk aan nieuwe opkomende nieuwe technologieën, wisselende volumes, steeds strengere milieueisen en de ambities om te komen tot een circulaire afvalwater- en slibketen. Om daarop in te spelen, heeft SNB een Ondernemingsplan opgesteld voor de jaren 2021-2026. Dit plan moet de organisatie de focus geven om adequaat te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen met als doel de ondernemings­waarde van SNB te vergroten, de keten verder te verduurzamen en de samenwerking met de waterschappen te intensiveren.

Er zijn drie strategische sporen vastgesteld die SNB gaan helpen bovenstaande strategische doelstellingen te realiseren en die benoemen wat SNB wil zijn: een ‘excellente dienstverlener’, een ‘duurzame ketenbouwer’ en een ‘innovatieve scout’.

Drie strategische sporen

Excellente dienstverlener

SNB zorgt voor een stabiele en solide bedrijfsvoering en organisatie, want alleen op deze wijze kan SNB de waterschappen excellente dienstverlening garanderen. Belangrijk daarbij is een intensieve samenwerking met de waterschappen, omdat de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde zuiveringsslib in belangrijke mate de prestaties van de SVI bepalen. SNB ziet excellente dienstverlening als hoeksteen van haar strategische beleid. De volgende twee sporen bouwen voort op deze hoeksteen.

Duurzame ketenbouwer

SNB zet in op het uitbouwen van haar activiteiten in de slibketen. SNB verkent hierbij continu de mogelijkheden om gelijktijdig de slibketen verder te verduurzamen. De eerste prioriteit hierin vormt het terugwinnen van grondstoffen en met name het hergebruik van fosfaat uit het zuiveringsslib. Ook verkent SNB de mogelijkheid om de robuustheid van de afvalwater- en slibketen te versterken door het vergroten van de slib-verwerkingscapaciteit. Voor de waterschappen is het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib een prioriteit om te komen tot een circulaire afvalwaterketen; SNB wil de waterschappen hierbij helpen. De terugwinning kan op een efficiënte wijze door het fosfaat uit de verbrandingsas te halen. De vereiste technieken worden op dit moment ontwikkeld. SNB zet samen met een collega slibverwerker in op de realisatie van een fosfaatfabriek hiervoor in Nederland.

Innovatieve scout

De focus van dit Ondernemingsplan ligt op de periode 2021-2026. Deze focus betekent niet dat SNB het zicht op de periode daarna verliest. Integendeel. SNB ziet diverse innovaties in de afvalwater- en slibketen, die van grote invloed kunnen zijn op de slibverwerking op de wat langere termijn (na 2026). Ze kunnen op termijn leiden tot een verbreding of verlegging van de SNB-activiteiten in zowel de afvalwater- als de slibketen. SNB zal niet aarzelen om deze keuzes te maken. Om hier tijdig op in te kunnen spelen, blijft SNB deze innovaties verkennen en participeert actief in de meest kansrijke.

Met haar nieuwe Ondernemingsplan is SNB klaar voor de toekomst. En kan SNB haar rol vervullen in het optimaliseren van de afvalwater- en slibketen. Daarbij mag SNB graag onderstrepen dat de drie letters van haar naam terugkomen in de filosofie achter al haar activiteiten:

Samen. Natuurlijk. Beter.

Directeur Silvester Bombeeck:

‘Nieuwe ondernemingsplan van SNB geeft richting, maar is niet in beton gegoten’